Μέσα σε έναν κόσμο ραγδαία μεταβαλλόμενο, όπου η ποιότητα του περιβάλλοντος υποβαθμίζεται όλο...

προστασία προσωπικών δεδομένων

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

 

Α/Α

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

1

1 (α)

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκπροσώπου του

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ – ΣΠΑΡΤΗ (εφεξής η «Εταιρεία»), ΓΕΜΗ 29324214000, ΑΦΜ 999129729, ΕΔΡΑ: Τρίπολη ΤΚ 22100, 149,4 χλμ. ΝΕΟ Αθήνας - Καλαμάτας, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302108185160, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@moreas.com.gr.

Εκπρόσωπος Εκπρόσωπος Γεώργιος Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΦΜ 016177985 , ΑΔΤ ΑΜ 219550, ηλεκτρονική διεύθυνση: gsirianos@etae.com, τηλ.:210 818 5160, φαξ: 2108185161

2

1(β)

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ του ΜΙΧΑΗΛ, ηλεκτρονική διεύθυνση: dataprivacy@moreas.com.gr

3

 

Eίδη δεδομένων

Τα είδη δεδομένων που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να περιλαμβάνουν :

α) ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις  κατοικίας [σε περιπτώσεις παράβασης διοδίων ή δικαιούμενης απαλλαγής διοδίων ή εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα, ή λήψης και διαχείρισης αιτημάτων / παραπόνων και τήρησης αλληλογραφίας καθώς και  στις περιπτώσεις επικοινωνίας  με την Εταιρεία με ηλεκτρονικά μέσα (ειδική εφαρμογή στον ιστότοπο της Εταιρείας, αποστολή email κ.λ.π.)],

β) στοιχεία εργασίας, όπου απαιτείται (σε περιπτώσεις δικαιούμενης απαλλαγής διοδίων ),

γ) στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμ-βανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών τηλεφώνου [σε περιπτώσεις παράβασης διοδίων ή δικαιούμενης απαλλαγής διοδίων ή εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα, ή λήψης και διαχείρισης αιτημάτων /παραπόνων και   τήρησης αλληλογραφίας καθώς και στις περιπτώσεις επικοινωνίας  με την Εταιρεία με ηλεκτρονικά μέσα (ειδική εφαρμογή στον ιστότοπο της Εταιρείας, αποστολή email κ.λ.π.)],

δ) πινακίδα και αριθμό κυκλοφορίας οχήματος χρήστη αυτοκινητοδρόμου (σε περιπτώσεις παράβασης διοδίων ή εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα, ή δικαιούμενης απαλλαγής διοδίων και τήρησης αρχείου συμβάντων),

ε) καταγεγραμμένο υλικό μέσω CCTV (για διαχείριση συμβάντων /ατυχημάτων),

στ) αριθμός διελεύσεων (σε περιπτώσεις παράβασης διοδίων ή δικαιούμενης απαλλαγής διοδίων ή εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα),

ζ) ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως ιατρικές πληροφορίες, όπου απαιτείται (περιπτώσεις  εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα με τραυματισμό ή   διέλευσης  ΑμΕΑ)

4

1(γ)

Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση επεξεργασίας

 (α) τήρηση και διαχείριση αλληλογραφίας της Εταιρείας,

(β) λήψη και διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων από χρήστες,

(γ) γνωστοποίηση συμβάντων σε ασφαλιστικές εταιρείες λόγω υποχρέωσης ή δικαιώματος που προκύπτει από ασφαλιστική κάλυψη

(δ) τήρηση αρχείου συμβάντων και φωτογραφικού υλικού

(ε) καταγραφή φωνητικών κλήσεων (εισερχομένων) καθώς και των τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης επί του αυτοκινητοδρόμου

(στ) καταγραφή ειδικών διελεύσεων (ΑμΕΑ)

(ζ) παροχή συνδρομής σε περίπτωση συμβάντος

 (η) διαχείριση παραβάσεων διοδίων (διέλευση χωρίς πληρωμή διοδίων),

(θ) θέαση και καταγραφή βιντεοληπτικού υλικού μέσω : (α) καμερών κυκλοφορίας εντός του Αυτ/μου, (β) καμερών ασφαλείας στις κτιριακές εγκαταστάσεις (στους χώρους που υπάρχουν κάμερες υφίστανται πληροφοριακές πινακίδες που ενημερώνουν σχετικώς)

 ι) θέαση και καταγραφή βιντεοληπτικού υλικού μέσω του Συστήματος Διοδίων και των καμερών αυτού που είναι τοποθετημένες σε λωρίδες διοδίων (υφίστανται πληροφοριακές πινακίδες που ενημερώνουν σχετικώς).

(κ)  για τη χορήγηση καρτών απαλλαγής για τις προβλεπόμενες κατηγορίες χρηστών στα πλαίσια του άρθρου 24.4.2 της Σύμβασης Παραχώρησης   (στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μας παρασχεθούν από τον εργοδότη)

Για τους παραπάνω σκοπούς στηριζόμαστε στις εξής νομικές βάσεις επεξεργασίας ανά περίπτωση:

  • Η επεξεργασία συνιστά νομική μας υποχρέωση βάσει του πλαισίου της από 31.1.2007 σύμβασης παραχώρησης Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α 102), όπως ισχύει, της φορολογικής νομοθεσίας και των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (όπως πχ. τήρηση των συμβατικών, νομίμων κλπ υποχρεώσεών της, επικοινωνίας με τρίτους, υπεράσπιση – νομική προστασία, προστασία αγαθών και περιουσίας, στατιστικοί και ιστορικοί λόγοι)

 

*Σημειώνεται ότι το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων διαθέτει απευθείας (παράλληλη) ανεξάρτητη πρόσβαση στα στοιχεία παραβάσεων διοδίων του Συστήματος Διοδίων προς το σκοπό της βεβαίωσης της παράβασης της μη πληρωμής διοδίων τελών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρα 29 παρ. 10 και 104 του Ν.2696/1999 όπως ισχύει).

5

1(ε)

Κατηγορίες αποδεκτών και αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει σε τρίτους μόνο όσα προσωπικά δεδομένα είναι αναγκαία,  σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας όπως :

(α) Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα πλαίσια του κυρωτικού της από 31.1.2007 σύμβασης παραχώρησης Νόμου 3559/2007 (ΦΕΚ Α 102), όπως ισχύει ,

 (β)  οι λοιπές εταιρείες παραχώρησης οδικών υποδομών με διόδια στα πλαίσια της οδηγίας 2004/52/ΕΚ και το ΠΔ 177/2007 (ΦΕΚ Α 216)

(γ) αρμόδιες αστυνομικές, εισαγγελικές φορολογικές  και δικαστικές αρχές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο

(δ) ασφαλιστικές εταιρείες λόγω υποχρέωσης ή δικαιώματος που προκύπτει από ασφαλιστική κάλυψη και   τρίτοι συνεργάτες της Εταιρείας οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση της διαχείρισης ορισμένων ατυχημάτων /παραπόνων χρηστών για λογαριασμό της Εταιρείας βάσει σύμβασης (πχ. πραγματογνώμονες).

6

1(στ)

Πρόθεση υπευθύνου να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό

ΟΧΙ

7

2(α)

Χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται  η Εταιρεία τηρούνται ανάλογα με την περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του κυρωτικού της από 31.1.2007 σύμβασης παραχώρησης Νόμου 3559/2007 (ΦΕΚ Α 102) όπως ισχύει,   και για όσο χρονικό διάστημα  ορίζεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, του  Αστικού Κώδικα καθώς και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις  σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

8

2(β)

Ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, όπως προβλέπονται στα άρθρα 16, 17, 18, 20 και 21 αντίστοιχα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

9

2(δ)

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Φαξ: +30-210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

10

2(ε)

Κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών.

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική υποχρέωση για το υποκείμενο των δεδομένων απορρέουσα από τη Σύμβαση Παραχώρησης (Ν.3559/2007, ΦΕΚ 102 Α’)  όπως ισχύει,  τη φορολογική νομοθεσία και  τη νομοθεσία περί διαλειτουργικότητας συστημάτων διοδίων.  Σε περίπτωση μη παροχής των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να μην είναι εφικτή η διαχείριση αιτημάτων, παραπόνων και συμβάντων χρηστών καθώς και η συμμόρφωση με υποχρεώσεις που απορρέουν από το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο .

11

2(στ)

Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

ΟΧΙ

12

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση όποτε κρίνεται αναγκαίο. Εάν προβούμε σε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε ή τα διαβιβάζουμε, θα δημοσιεύσουμε το νέο επικαιροποιημένο κείμενο στον ιστότοπο www.moreas.com.gr της Εταιρείας.